Geneza powstania

Geneza powstania…

Pod koniec listopada 2015 r. Bydgoszcz, podobnie jak inne duże miasta, rozpoczęła pracę nad utworzeniem wraz z innymi miastami, gminami i powiatami z regionu związku metropolitalnego. Miało to związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawy o związkach metropolitalnych z dnia 9 października 2015 r.
Ustawa ta zakładała możliwość utworzenia takiego związku – zamieszkałego przez minimum 500 000 mieszkańców - przez miasto wojewódzkie będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa wraz z okolicznymi miastami, gminami i powiatami. Głównymi zadaniami, jakie miałyby realizować związki metropolitalne to poprawa jakości transportu publicznego oraz promocja obszaru związku. Ustawa zakładała również, że na realizację zadań związek miałby otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa. Do naszego regionu miało trafić z tego tytułu nawet 80 milionów złotych.

W pierwszym kwartale 2016 r. radni z 19 miast i gmin zamieszkałych łącznie przez ponad 600 000 mieszkańców oraz radni dwóch powiatów podjęli uchwały intencyjne, wyrażające chęć współtworzenia związku metropolitalnego Metropolia Bydgoszcz. Niestety po kilku miesiącach obowiązywania ustawy, Rząd podjął decyzję o nie wydawaniu niezbędnych rozporządzeń wykonawczych, uniemożliwiając tym samym formalne zawiązanie przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego związku metropolitalnego, jednocześnie pozbawiając szans na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój.

Tymczasem rozwijający się rynek pracy w Bydgoszczy i niskie bezrobocie, które na koniec września 2016 r. wynosiło jedynie 4,9%, a także migracja mieszkańców Bydgoszczy do gmin sąsiednich sprawia, że współpraca między samorządami staje się coraz bardziej naturalna i niesie za sobą korzyści dla wszystkich. Dotychczasowe doświadczenia z takiej współpracy, realizowanej mimo ograniczonych możliwości finansowych, pokazują, że m.in. dzięki usprawnianiu komunikacji publicznej, a tym samym łatwiejszemu dostępowi do rynku pracy w Bydgoszczy, bezrobocie w sąsiednich gminach jest znacząco niższe niż w przypadku gmin bardziej oddalonych.

Dlatego, dla zacieśniania relacji, poprawy komfortu życia mieszkańców oraz
dla budowania siły i potencjału całego regionu, wzorując się na doświadczeniach Poznania i Gdańska Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaproponował utworzenie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz miastom, gminom i powiatom, które chciały współtworzyć związek metropolitalny. Działalność gmin w ramach stowarzyszenia regulują art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy o samorządzie gminnym, a powiatów art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy o samorządzie powiatowym. Radni musieli zatem podjąć stosowne uchwały upoważniającą Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów do przystąpienia do takiego stowarzyszenia.

15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów podjęli uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wyborze Władz oraz przyjęciu Statutu. 23 listopada postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Celem stowarzyszenia jest dobrowolna współpraca i wzajemne wspieranie się członków stowarzyszenia we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że wszelkie inicjatywy podejmowane w tym kierunki z czasem, nie tylko zaowocują wypracowaniem sprawnego, partnerskiego modelu współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, ale także wpłyną pozytywnie na wzrost jakości życia mieszkańców.