Białe Błota

Gmina Białe Błota położona jest w całości w mezoregionie Kotlina Toruńska, w mikroregionach Terasa Łochowska (Równina Łochowska, Lasy Zamojskie) i Równina Rynarzewska (Równina Lipnicka, Dolina Kanału Noteckiego).

Północno-wschodnia część należy do mikroregionu Miasto Bydgoszcz Południowe oraz Wydmy Puszczy Bydgoskiej. Przez gminę przebiega wododział rozdzielający dorzecza Odry i Wisły. Na północnych rubieżach gminy znajduje się Kanał Bydgoski łączący oba dorzecza, zaś po stronie południowej Noteć i żeglowny Kanał Górnonotecki, zasilający w wodę Kanał Bydgoski. Największym zbiornikiem naturalnym na terenie gminy jest Jezioro Jezuickie Małe. Na Kanale Górnonoteckim, Noteci i innych kanałach (Przyłęki, Kruszyński, Nowonotecki) urządzono w XIX wieku budowle hydrotechniczne, m.in. jazy w: Dębinku, Kruszynie Krajeńskim, Łochowie i Lisim Ogonie oraz śluzy żeglugowe w Dębinku, Łochowie i Lisim Ogonie.

 

 
Ponad połowę powierzchni gminy Białe Błota zajmują lasy, należące do Puszczy Bydgoskiej. W zdecydowanej większości są to lasy zaliczane do kategorii lasów chronionych, wynika to z ich położenia w pobliżu wielkiej aglomeracji miejskiej. Między Puszczą Bydgoską, a łąkami nadnoteckimi występują tzw. wyspy leśne, które stanowią chroniony element miejscowego krajobrazu. Na terenie gminy wybudowano około 18 km ścieżek rowerowych.
 
 
Gmina Białe Błota posiada Strategiczne dokumenty min: Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota, Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, które wyznaczają kierunki jej rozwoju. Dokumenty te są wynikiem szerokich konsultacji społecznych prowadzonych wśród mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji.
 
Największe przedsiębiorstwa działające na terenie gminy to Prefabet Białe Błota S.A. (produkcja wyrobów betonowych i żelbetowych), Bohamet w Cielu (produkcja armatury przemysłowej, szkła), Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A. (produkcja na potrzeby obronności i górnictwa), Centrum Logistyczne Poczty Polskiej w Lisim Ogonie, Tabemax s.j. (w branży elektronicznej i elektrotechnicznej), Pol-Elektra sp.z o.o. (producent podzespołów elektrotechnicznych) W 2015 r. w gminie zarejestrowanych było prawie 3 tys. podmiotów gospodarczych, a bezrobocie było znacznie niższe niż w regionie i kraju.  Białe-Błota to najszybciej rozwijająca się gmina w powiecie bydgoskim.
 
Powierzchnia 122,1 km2
 
Strategiczne cele rozwoju Gminy są następujące:
1.    Rozwój infrastruktury technicznej – zapewnia dogodne warunki zamieszkania i inwestowania
2.    Rozwój infrastruktury i usług społecznych – zapewnia dogodne warunki rozwoju i wypoczynku
3.    Sprawne zarządzanie Gminą – zapewnia poczucie ładu i bezpieczeństwa oraz stwarza dobry klimat do prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Białe Błota to gmina:
• bezpieczna, zadbana i przyjazna środowisku naturalnemu
• o rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej na całym terenie
• zaspokajająca na miejscu większość potrzeb swoich mieszkańców
• zintegrowana wewnętrznie i współpracująca z sąsiadami w ramach aglomeracji bydgoskiej.
 
Największe atuty Gminy to:
•    prężny rozwój Gminy w ostatnich latach, wyrażający się przede wszystkim dużym wzrostem liczby mieszkańców, przedsiębiorstw i inwestycji gminnych, spowodowany wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim atrakcyjnym położeniem, dostępnością terenów inwestycyjnych, przedsiębiorczością mieszkańców i aktywną działalnością samorządu
•    korzystne położenie - graniczenie z dużym miastem wojewódzkim, dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych, co stwarza dobre warunki do zamieszkania i prowadzenia biznesu; przynależność do aglomeracji bydgoskiej w perspektywie kilku lat powinna przynieść wymierne efekty, wynikające z zacieśniającej się współpracy wielu samorządów i pozyskania środków dotacyjnych na wspólne przedsięwzięcia
•    dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową, co jest podstawą zarówno rozwoju gospodarczego, jak i osiedlania się nowych mieszkańców.
•    Kolejny istotny atut Gminy to atrakcyjne środowisko naturalne – duża lesistość, Kanał Północnonotecki, jezioro, którego wykorzystanie może przynieść wiele korzyści dla mieszkańców i stać się magnesem dla gości weekendowych.
•    Należy także wspomnieć o szerokiej ofercie spędzania wolnego czasu, organizowanej przez jednostki kultury, sportu i rekreacji.
•    Ostatnią, ale także bardzo istotną silną stroną Gminy jest wysoki poziom oświaty (znajdujący wyraz w wynikach testów uczniów klas VI i egzaminów gimnazjalnych), do czego z pewnością przyczynia się nowoczesna baza lokalowa. 
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób współpracy samorządów, przy pomocy tego instrumentu mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne gminy oraz większe oddziaływania projektów unijnych.
 
Najważniejszymi z planowanych do realizacji zadań są:
1.    Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łochowie – kwota 600 tys. zł;
2.    Termomodernizacja ZS w Łochowie – kwota 1,3 mln zł;
3.    Roboty budowalne w obiektach zabytkowych – 1,45 mln zł;
4.    Budowa obiektu przedszkolnego w Zielonce – 1,2 mln zł;
5.    Zwiększenie miejsc opiekuńczych w SDS w Cielu – 200 tys. zł;
6.    Projekt z zakresu wychowania przedszkolnego – 100 tys.
7.    Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Białych Błotach – 1,5 mln zł;
8.    Oświetlenie – 1,5 mln.
9.    Budowa ścieżek rowerowych 
 
Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, graniczącą z miastem Bydgoszcz.
Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez:
•    dbałość o ład przestrzenny, społeczny i środowisko naturalne
•    wysoki poziom oferty oświatowej
•    atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu
•    stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i inwestorów. 
 
Białe Błota w sieci:  LINK
 
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.