Strategia dla Metropolii Bydgoszcz – czas na konsultacje

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Wskazuje ona najważniejsze obszary działań a także konkretne projekty, na które warto wydać fundusze europejskie w najbliższych latach. Uwagi można zgłaszać 21 kwietnia br.

Strategia ZIT to podstawowy dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym umożliwiający realizację inwestycji. Wskazuje:

 • - Wizję Rozwoju,
 • - Cele Strategiczne,
 • - Priorytety Rozwojowe,
 • - Kierunki Działań

 

Zawiera także listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach rozdziału środków ZIT przewidzianej w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 

Wyznaczone cele i kierunki wynikają z przeprowadzonej na potrzeby tego dokumentu diagnozy, wskazującej na najważniejsze problemy i wyzwania, na jakie należy odpowiedzieć na poziomie ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny i promującym partnerski model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. W skład bydgoskiego obszaru funkcjonalnego wchodzą gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.

Prace nad projektem strategii są już mocno zaawansowane. Dokument można pobrać m.in. TUTAJ. Przed zakończeniem prac proponowane rozwiązania i zapisy mogą też oceniać mieszkańcy.

 

Zgłaszanie uwag

Opracowany projekt strategii dostępny będzie do dnia 21.04.2023 r. :

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/,
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy (Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego),  przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027 Bydgoszcz,
 • pod linkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących ww. dokumentów  zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
 •  Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT oraz Prognozy można wnosić:
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłając wypełniony formularz na adres e-mail angelika.daron@um.bydgoszcz.pl),
 • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag i wniosków dostępnego w wersji Word) na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz,
 • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - siedzibie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w Bydgoszczy pod adresem: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania TUTAJ.

Warto wiedzieć

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych metropolitalnych inicjatyw i realizację nowych zadań inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków unijnych.

 

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.