Metropolia lepiej skomunikowana – konsultacje trwają

Przypominamy, że 12 marca trwają konsultacje projektu naszego metropolitalnego planu zrównoważonej mobilności. Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan środowiska na terenie naszej metropolii. Sprawdź co proponują eksperci.

Eksperci pracujący nad planem zaproponowali m.in. kluczowe pakiety projektów. Obejmują one  zdania związane z:

 • poprawą obsługi autobusowej (m.in. poprzez budowę węzłów transportowych integrujących różne formy komunikacji, rozbudowę siatki podmiejskich linii autobusowych)
 • dalszą rozbudowę tzw. „Bydgoskiego Rusztu Tramwajowego” (kontynuację prac projektowych dla tras tramwajowych przez Szwederowo i Górzyskowo, wzdłuż ul. Wyszyńskiego i przez ul. Chocimską i Świecką do Rycerskiej. Dodatkowo eksperci proponują podjąć działania związane z wytyczeniem trasy tramwajowej wzdłuż ul. Szubińskiej na Błonie oraz docelowo połączenie torowiskiem placu Poznańskiego z rondem Bernardyńskim.
 • rozbudowę aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych ( obejmującego nie tylko stworzenie spójnych połączeń gmin z Bydgoszczą i stacjami kolejowymi, ale także  powstanie pełnego Bydgoskiego Pierścienia Rowerowego łączącego gminy oddalone od Bydgoszczy tj. Pruszcz, Koronowo, Sicienko, Mrocza, Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Barcin, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Rojewo oraz Solec Kujawski.

W ocenie ekspertów bardzo ważne jest nadanie pierwszeństwa wyborowi transportu szynowego (kolejowego) nad kołowym oraz zintegrowanie różnych form komunikacji z infrastrukturą kolejową, m.in. poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Bydgoszcz wraz ze swoim zapleczem regionalnym posiada potencjał demograficzny, aby docelowo oprzeć system transportowy BydOF na transporcie kolejowym. Jednak za organizację transportu kolejowego i wykorzystanie na ten cel środków europejskich leży przede wszystkim w gestii samorządu wojewódzkiego oraz zarządcy infrastruktury kolejowej, a nie gmin i powiatów tworzących obszary funkcjonalne. Dlatego w pierwszej kolejności samorządy lokalne powinny podjąć działania w zakresie utworzenia spójnej sieci międzygminnych i międzypowiatowych linii autobusowych oraz aglomeracyjnej sieci dróg dla rowerów, mając na względzie dążenie do większego wykorzystania transportu kolejowego w przewozach aglomeracyjnych w kolejnych dekadach. Autorzy dokumentu uwzględnili w procesie modelowania oraz tworzenia scenariuszy aktualne plany zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie rozwoju sieci kolejowej.

Ważny dokument

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) to:

 • narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład BydOF w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki.
 • wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców. Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli są szerokie konsultacje społeczne. Za nami już dwie tury bezpośrednich  spotkań. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Kolejna szansa na zgłaszanie uwag

Projekt planu dostępny jest  do dnia 12 marca 2023 r.   

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska 61, 85-027
 • pod linkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących SUMP BydOF zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać  w 21-dniowym terminie tj. od  20 lutego 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r.:

 • elektronicznie na adres e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl;
 • formie pisemnej:
 • na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  Bydgoszcz;
 • bezpośrednio do Biura  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027  Bydgoszcz;
 • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  Bydgoszcz.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dedykowanej stronie. Projekt planu z wszystkimi załącznikami dostępny jest również TUTAJ.

Warto wiedzieć

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych metropolitalnych inicjatyw i realizację nowych zadań inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków unijnych.

 

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.