Plan transportowy dla Metropolii Bydgoszcz

Gdzie budować nowe drogi rowerowe, w jakim kierunku rozwijać połączenia szynowe i gdzie potrzebne są obwodnice? Na te i wiele innych pytań odpowie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP dla obszaru Metropolii Bydgoszcz. Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27.

Wszystko wskazuje na to, że posiadanie dokumentu SUMP będzie jednym z wymaganych przez Komisję Europejską kryteriów do ubiegania się o środki unijne na rozwój infrastruktury na obszarach metropolitalnych. Dlatego - wspólnie z samorządami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz - już teraz przystąpiliśmy do przygotowania - planu mobilności. Wskaże on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy. Określi też kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców.

Warto podkreślić, że Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP będzie uwzględniał potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Bardzo duży nacisk położony będzie na inwestycje związane z transportem publicznym, rowerowym  oraz ograniczaniem niekorzystnego wpływu na środowisko.  Są to zadania, które w najbliższych latach mają szanse na wysoki poziom dofinansowania z nowej perspektywy unijnej. Stąd elementami planu będą analizy związane między innymi z:

  • budową kolejnych dróg rowerowych
  • rozwojem transportu szynowego
  • tworzeniem zintegrowanych węzłów
  • rozwojem linii autobusowych
  • budową obwodnic
  • porządkowaniem urbanistycznym
  • poprawą dostępności miejscowości o walorach rekreacyjnych i historycznych
  • zwiększeniem bezpieczeństwa
  • promocją i wdrażaniem elektromobilności

Podstawą SUMP-a oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli będą szerokie konsultacje społeczne. W ich ramach odbywać maja się wywiady, warsztaty, spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Obecnie trwa przetarg  na wyłonienie wykonawcy opracowania tego dokumentu. Jego przygotowanie zajmie około 13 miesięcy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować będziemy się ceną, doświadczaniem wykonawcy oraz proponowaną metodologią pracy.

Warto wiedzieć

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych metropolitalnych inicjatyw i realizację nowych zadań inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków unijnych.
Więcej informacji znajduje się w tekście „Metropolia Bydgoszcz gotowa na unijne środki”

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.