Apel radnych Rady Miejskiej do Premiera i Pani Minister

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kcyni radni Rady Miejskiej wystosowali apel do Ministra Mateusza
Morawieckiego oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Jego treść publikujemy poniżej.
Apel radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Kcyni
do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
Stanowczo protestujemy przeciwko przenoszeniu na samorządy odpowiedzialności finansowej za podwyżki dla
nauczycieli i mówieniu przez resort edukacji, że w budżetach samorządów zabezpieczone są w pełni środki finansowe na
ten cel.
Skoro otrzymywane w subwencji środki nie wystarczają na pokrycie kosztów podwyżek wnioskujemy, aby finansowane
zadań oświatowych odbywało się bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji celowej dla gmin na każdego ucznia
oraz pracownika pedagogicznego według stażu pracy, wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, gdyż najwyższy koszt
stanowią wynagrodzenia nauczycieli.
Przy wprowadzaniu reformy oświaty nie uwzględniono skutków niżu demograficznego i spadającej liczby dzieci, co ma
ogromny wpływ na koszty utrzymania dotychczasowej sieci szkół.
Finansowanie zadań oświatowych bez możliwości samodzielnego podejmowania decyzji o sieci szkół przez samorządy
odbywa się kosztem niezadowalającego zaspokajania potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach życia społecznego
Rada Miejska w Kcyni nie podważa celowości podwyżek dla nauczycieli, wręcz przeciwnie postuluje o ich realizację.
Nasza mała gmina dopłaca rocznie do utrzymania sieci szkół ponad 5 mln. złotych, na których ilość praktycznie nie ma
wpływu, gdyż bez pozytywnej opinii Kuratora Oświaty gmina nie może zlikwidować żadnej szkoły dla której jest organem
prowadzącym.
W pełni popieramy stanowisko Związku Miast Polskich i innych samorządów w sprawie wprowadzenia dotacji celowej z
budżetu państwa w zakresie wynagradzania nauczycieli. Takie rozwiązanie samorządom na utrzymanie małych szkól
wiejskich z niewielką liczbą uczniów. Przy dotychczasowych zasadach finansowania nasza gmina dopłaca ponad 2,5 razy
więcej na kształcenie jednego ucznia w małych szkołach niż wynosi średnia subwencja na ucznia w gminie.
Jeżeli nie zmienią się zasady finansowania zadań oświatowych to wiele gmin będzie mogło z zadań własnych realizować
tylko zadania związane z prowadzeniem szkół.
W związku z powyższym wnioskujemy do Państwa o zdecydowane prace legislacyjne zmierzające do zbilansowania
wydatków na zadania oświatowe prowadzone przez gminy.
Burmistrz Kcyni Marek Szaruga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.