Konkursy na dotacje z EFS ogłoszone!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż dziś, tj. 14. marca 2019 r. zostały ogłoszone dwa nabory
wniosków o powierzenie grantów w zakresie przedsięwzięcia III LSR „Aktywna integracja w Dolinie Noteci” na
działania ukierunkowane na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu nakielskiego oraz ich otoczenia ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
Pula środków w naborach wynosi:
800 000,00 zł na aktywizację społeczną mieszkańców obszaru LSR, w tym m.in. utworzenie klubów
młodzieżowych, organizację spotkań tematycznych, warsztatów, wydarzeń kulturalnych (konkurs nr 1/2019/EFS);
450 000,00 zł na aktywizację społeczno-zawodową osób oddalonych od rynku pracy z powiatu nakielskiego, w tym
m.in. na organizację kursów zawodowych, staży, pośrednictwa pracy (konkurs nr 2/2019/EFS).
Maksymalna wysokość grantu wynosi:
w konkursie nr 1/2019/EFS – 50 000,00 zł;
w konkursie nr 2/2019/EFS – 150 000,00 zł.
Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.
Szczegóły dotyczące warunków konkursów dostępne są na stronie www.rlks.naklo.pl wraz z ogłoszeniami o naborach
wniosków (zakładka: Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).
Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
zaprasza do udziału w „Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o
powierzenie grantów”, które odbędzie się 19 marca 2019 r. (wtorek), godz. 15.00 – 18.00.
Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo w zakładce Aktualności, szkolenia, spotkania, konferencje również na
stronie: www.rlks.naklo.pl.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.